O NAS

NZOZ Skanmex to profesjonalne centrum medyczne, którego usługi wykonywane są zawsze na najwyższym poziomie. Przedmiotem działalności firmy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej wykonywanej w tomografie komputerowym oraz rezonansie magnetycznym.

OFERTA

Jesteśmy pierwszą i jedyną placówką we Wrocławiu, która uruchomiła rezonans magnetyczny o mocy 3 tesli. W pracowni znajduje się także drugi rezonans o mocy 1,5 tesli co umożliwia dobór odpowiedniego sprzętu ze względu na wskazania medyczne i potrzeby.

Centrum Skanmex oferuje państwu także 16-sto rzędowy tomograf komputerowy. Cały sprzęt w naszym centrum został zakupiony jako fabrycznie nowy.

NASZA MISJA

Nasza firma nie jest korporacją, ale lokalnym centrum medycznym, w którym pacjent jest zawsze na pierwszym miejscu. Wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliło nam na stworzenie profesjonalnego zespołu wybitnych specjalistów lekarzy radiologów, którzy na co dzień pracują w najlepszych szpitalach wrocławskich, włącznie z Wrocławską Akademią Medyczną. Wielu z nich odpowiedzialnych jest za liczne badania kliniczne prowadzone właśnie w naszej placówce.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) –

Informujemy, że:

1. Administratorami (dalej: ADO) Twoich danych osobowych są: spółka Unimex Sp. z o.o. (Numer KRS: 0000154278, REGON: 932887349, NIP: 8982014159) oraz Marek Skorulski prowadzący działalność pod firmą Unimex Skanmex Marek Skorulski (NIP 8991014667, REGON 930487114) – podmioty z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krasińskiego nr 29, 50-450 Wrocław, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie udzielania i realizacji świadczeń zdrowotnych. Administratorzy to podmioty powiązane ze sobą kapitałowo i organizacyjnie i korzystające ze wspólnej infrastruktury teleinformatycznej, systemów informatycznych i aplikacji służących przetwarzaniu danych osobowych (więcej informacji w tym zakresie uzyskasz kontaktując się nami na dane podane w pkt 2 poniżej);

2. Dane kontaktowe do Administratorów: Numer telefonu: 71 788 96 31, Adres e-mail: [email protected], Adres do korespondencji: ul. Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Dane kontaktowe do naszego Inspektora Ochrony Danych: Numer telefonu: 71 788 96 31, Adres e-mail: [email protected], Adres do korespondencji: ul. Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław

3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO w szczególności:
• w celu podjęcia działań na Twoje żądanie (np. udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, dokonanie rejestracji na badanie, prośba o kontakt wystosowana przez Ciebie przy użyciu formularza na stronie www czy też za pomocą poczty elektronicznej); Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam kontakt i podjęcie działań na Twoje żądanie.
• w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie świadczenia przez ADO usług. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ADO.
• w celu realizacji umowy na świadczenie usług medycznych w oparciu, o którą wykonywane jest Twoje badanie (np. udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie programu czy umowy zawartej przez nas ze zleceniodawcą badania); Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie świadczenia przez ADO usług. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ADO.
• w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie świadczenia przez ADO usług. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń przez ADO.
• w celu realizacji praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej oraz informowania jej o stanie zdrowia oraz w celu udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej; Dane w zakresie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres kontaktowy) pozyskujemy bezpośrednio od pacjenta/ osoby, która dokonuje upoważnienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek konieczny w zakresie wypełniania przez ADO obowiązków ustawowych. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację praw pacjenta przez ADO.
• w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO
• w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w naszej siedzibie, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO
• w celu prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej
• jako dane osób współpracujących przy realizacji umowy zawartej/zawieranej/negocjowanej z ADO. Dane w zakresie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko) pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu, z którym zawarliśmy/zawieramy/negocjujemy umowę. Podanie danych jest wymogiem umownym. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam kontakt w celu wykonania umowy/zawarcia umowy/negocjacji umowy.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się co do zasady na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz w związku z art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w oparciu o Twoją zgodę [w zakresie danych zwykłych art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub w zakresie danych wrażliwych art. 9 ust. 2 lit a) RODO], może to dotyczyć m.in. badań klinicznych. Dane Twoje mogą być również przetwarzane – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również w celach archiwalnych, bezpieczeństwa, w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO – co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO. Dane będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

5. Podanie przez Ciebie danych osobowych co do zasady jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych, zapewnienia opieki zdrowotnej, wykonania badań medycznych, realizacji umowy na świadczenie usług medycznych, zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych – natomiast odmowa podania danych w tym przypadku uniemożliwi podjęcie/dokonanie opisanych tutaj czynności; Tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne to niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

6. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom:
• współpracownikom/pracownikom ADO upoważnionym do przetwarzania na polecenie ADO; innym podmiotom leczniczym, organom państwowym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych; innym osobom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osobom upoważnione przez Ciebie w ramach realizacji praw pacjenta;
• podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielania przez ADO świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług z zakresu IT, dostawcom sprzętu medycznego, lekarzom współpracującym, firmom księgowym, doradcom prawnym);
• podmiotom (zleceniodawcom), z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (nie będą przekazywane do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein); W wyjątkowych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami na dane podane w pkt 2 powyżej.

8. ADO przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim przez okres: przechowywania dokumentacji medycznej określony przez prawo medyczne, przez okres określony przepisami podatkowymi dla prowadzenia dokumentacji księgowej/podatkowej, przepisami cywilnymi, do czasu wycofania zgody (o ile prawo to przysługuje), do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu (o ile prawo to przysługuje); Najczęściej znajdą zastosowanie okresy przechowywania danych osobowych takie jak:
• 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej;
• 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon w sytuacji dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;
• 22 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia;
• 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie – w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta;
• 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza;
• 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie.
Po upływie wymienionych okresów ADO niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Po upływie okresów, o których mowa, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym stosuje się przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i akty wykonawcze.

9. Przysługują Ci następujące uprawnienia:
• prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych; prawo do sprostowania danych; prawo do żądania usunięcia danych w sytuacjach opisanych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
• w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę w takim przypadku przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

10. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych). Wobec Twojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.

****
Polityka plików cookie:

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są przez nas niektóre Państwa dane takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, pliki tekstowe (angielskie „cookies”) tzw. „ciasteczka”, oraz dane zbierane przez system Google Analytics.
Pliki cookies pozwalają przechowywać informacje o sesji użytkownika. Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji Twojego urządzenia.
Nasz serwis umieszczony pod adresem https://skanmex.pl/ korzysta z plików cookies w celu świadczenia lepszych usług. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników odwiedzających naszą stronę www. Użytkownik serwisu pozostaje anonimowy, do momentu, w którym nie zdecyduje się ujawnić. Korzystamy z plików cookies w następujących celach:

• Przechowywanie zmiennej na temat języka strony (pl/eng)
• Identyfikacja użytkownika
• Przechowywanie danych o akceptacji polityki prywatności i polityki cookies
Jeżeli chcesz kontrolować ciasteczka to weryfikuj i czytaj instrukcje dostarczone przez Twoją przeglądarkę lub urządzenie aby zmodyfikować ustawienie ciasteczek.
Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień plików cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
1. zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
2. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
3. określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
4. blokowania lub usuwania cookies
5. możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce
Informacje o polityce prywatności dostawców zewnętrznych:
Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Więcej o plikach cookies przeczytasz w sieci Internet. W razie wątpliwości pytania można kierować również na nasz adres e-mail.

HISTORIA FIRMY

NZOZ Skanmex to firma rodzinna, którą zapoczątkował prezes firmy - Marek Skorulski, manager, który każdy swój pomysł potrafi przekształcić w sukces. Wykształcenie prawnicze, doświadczenie managerskie i kontakty w świecie medycznym zaowocowały rozwojem innowacyjnego pomysłu i otwarciem w 2003 roku placówki Skanmex. Wraz z żoną Ewą otworzyli pierwszą we Wrocławiu prywatną pracownię tomografii komputerowej, prowadzoną na terenie Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej.

Pracownia ta była najlepszą placówką TK w województwie Dolnośląskim, cieszącą się dużym uznaniem w środowisku medycznym Wrocławia.

W 2009 roku podjęta została decyzja o rozszerzeniu naszej działalności co spowodowało przeniesienie firmy na ul. Krasińskiego 29. W firmie pracują dzieci Państwa Skorulskich, dbając o przyjazną atmosferę kontaktu z pacjentami.
Najbardziej doświadczona część personelu pracuje z nami już ponad 15 lat.

Z każdym kolejnym rokiem staramy się by placówka rozwijała się zgodnie w trendami i zapotrzebowaniem rynku medycznego. Wizjonerskie podejście oraz profesjonalizm naszego zespołu powodują, że z roku na rok CDO Skanmex działa coraz prężniej, dając pracę kolejnym osobom.

Galeria

Certyfikaty

Lekarze

Oferta dla firm

Zachęcamy wszystkie placówki medyczne do współpracy z naszym Centrum w zakresie badań w rezonansie magnetycznym oraz tomografie komputerowym.
Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowej oferty dla firm:

Skanmex znajdziesz także:

#

Chciałbyś umówić wizytę? Skontaktuj się z nami już dzisiaj:

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies: link

Zadzwoń
WYPEŁNIJ ANKIETĘ