ABOUT US

As one of Wroclaw’s leading healthcare providers, NZOZ Skanmex is very experienced in providing modern and efficient healthcare services. We provide a range of diagnostic services at the highest level. Our range of services includes Computer Tomography (CT) and Magnetic Resonance Imaging (MRI).

OFFER

We are the first and only institution in Wroclaw to have introduced a 3-tesla MRI. The Clinic also has a second MRI with a capacity of 1.5 tesla, which allows us to provide the diagnostic solutions you require. These will be based on your medical indications and needs.
NZOZ Skanmex also has a 16-row CT scanner for their patients. All equipment in our clinic was purchased factory-new.

OUR MISSION:

Our clinic is not a part of a bigger corporation, but the local medical diagnostic center, where the patient is always put first. Many years of experience in the field has allowed us to create a team of outstanding professional radiologists who work daily in the best hospitals in Wroclaw, including Wroclaw Medical University Teaching Hospital. Many of our doctors and medical personnel are conducting numerous clinical trials and some of those studies are conducted in our clinic.

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informujemy, że:
1. Administratorem (dalej: ADO) Twoich danych osobowych są: spółka Unimex Sp. z o.o. (Numer KRS: 0000154278, REGON: 932887349, NIP: 8982014159) oraz Marek Skorulski prowadzący działalność pod firmą Unimex Skanmex Marek Skorulski (Numer NIP 8991014667, Numer REGON 930487114) – podmioty z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krasińskiego nr 29, 50-450 Wrocław, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie udzielania i realizacji świadczeń zdrowotnych. Administratorzy to podmioty powiązane ze sobą kapitałowo i organizacyjnie i korzystające ze wspólnej infrastruktury teleinformatycznej, systemów informatycznych i aplikacji służących przetwarzaniu danych osobowych (więcej informacji w tym zakresie uzyskasz kontaktując się nami na dane podane w pkt 2 poniżej);
2. Dane kontaktowe do ADO: Numer telefonu: 71 788 96 31, Adres e-mail: [email protected], Adres do korespondencji: ul. Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Dane kontaktowe do naszego Inspektora Ochrony Danych: Numer telefonu : 71 788 96 31, Adres e-mail: [email protected], Adres do korespondencji: ul. Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
3. Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas w celu:
– podjęcia działań na Twoje żądanie ( np. Twoja prośba o kontakt wystosowana przy użyciu formularza na stronie www czy też Twój kontakt za pomocą poczty elektronicznej);
– udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie
– udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
– zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń zdrowotnych,
– realizacji umowy na świadczenie usług medycznych w oparciu, o którą wykonywane jest Twoje badanie;
– zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
– jako dane osób współpracujących przy realizacji umowy zawartej/zawieranej/negocjowanej z ADO. Dane w zakresie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko) pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu, z którym zawarliśmy/zawieramy/negocjujemy umowę. Podanie danych jest wymogiem umownym. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam kontakt w celu wykonania umowy/zawarcia umowy/negocjacji umowy.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się co do zasady na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz w związku z art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w oparciu o Twoją zgodę [w zakresie danych zwykłych art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub w zakresie danych wrażliwych art. 9 ust. 2 lit a) RODO], może to dotyczyć m.in. badań klinicznych. Dane mogą być również przetwarzane – jako uzasadnione interesy ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również w celach archiwalnych, bezpieczeństwa, w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. Dane będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
5. Podanie przez Ciebie danych osobowych co do zasady jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych, zapewnienia opieki zdrowotnej, wykonania badań medycznych, realizacji umowy na świadczenie usług medycznych, zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych natomiast odmowa podania danych w tym przypadku uniemożliwi podjęcie/dokonanie opisanych tutaj czynności; Tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne to niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.
6. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom:
– współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;
– podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielania przez ADO świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług z zakresu IT, dostawcom sprzętu medycznego);
–podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (nie będą przekazywane do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein); W wyjątkowych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami na dane podane w pkt 2 powyżej.
8. ADO przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim przez okres przechowywania dokumentacji medycznej określony przez prawo medyczne, przez okres określony przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, do czasu wycofania zgody (o ile prawo to przysługuje), do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;
9. Przysługują Ci następujące uprawnienia:
– prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
– w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę w takim przypadku przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
10. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Wobec Twojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.

Polityka plików cookie:

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są przez nas niektóre Państwa dane takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, pliki tekstowe (angielskie „cookies”) tzw. „ciasteczka”, oraz dane zbierane przez system Google Analytics.
Pliki cookies pozwalają przechowywać informacje o sesji użytkownika. Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji Twojego urządzenia.
Nasz serwis umieszczony pod adresem https://skanmex.pl/ korzysta z plików cookies w celu świadczenia lepszych usług. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników odwiedzających naszą stronę www. Użytkownik serwisu pozostaje anonimowy, do momentu, w którym nie zdecyduje się ujawnić. Korzystamy z plików cookies w następujących celach:
• Przechowywanie zmiennej na temat języka strony (pl/eng)
• Identyfikacja użytkownika
• Przechowywanie danych o akceptacji polityki prywatności i polityki cookies

Jeżeli chcesz kontrolować ciasteczka to weryfikuj i czytaj instrukcje dostarczone przez Twoją przeglądarkę lub urządzenie aby zmodyfikować ustawienie ciasteczek.
Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień plików cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

1. zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
2. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
3. określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
4. blokowania lub usuwania cookies.
5. możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce
Informacje o polityce prywatności dostawców zewnętrznych:
Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Więcej o plikach cookies przeczytasz w sieci Internet. W razie wątpliwości pytania można kierować również na nasz adres e-mail.

COMPANY HISTORY:

NZOZ Skanmex is a family business, founded by the chairman of the company - Marek Skorulski. His law degree, managerial experience and contacts in the medical world have resulted in the development of this innovative idea. In 2003 with his wife Ewa, he opened the first CT diagnostic clinic in the Wroclaw City Hospital of Lower Silesian (Centre for Lung Diseases) on Grabiszyńska Street.
This clinic was the best CT diagnostic canter in Lower Silesia and had an excellent reputation in the medical community of Wroclaw.
In 2009 a decision was made to expand our operations, which resulted in moving to the new and more specious clinic on 29 Krasinski Street.
We are a family business dedicated to ensuring a friendly and professional atmosphere. Our medical team always taking special care of their patients needs. Our most experienced employees have been working for us for over 15 years.
With each year we are developing our clinic according to the trends and needs of the medical market. The Visionary approach and the professionalism of our team help us to expand our services, investing in our current staff and creating new job opportunities.

Photos

Certificates

Doctors

Offer for companies

We invite all medical businesses to work with our clinic in the field of MRI and CT research and examinations.
Contact us to get a detailed offer for companies:

You will find Skanmex on:

#

Would you like to schedule a visit? Contact us today:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read how to disable cookies: link

Zadzwoń