KLAUZULA INFORMACYJNA

W myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) – Informujemy, że:

1. Administratorem (dalej: ADO) Twoich danych osobowych jest: spółka Unimex Sp. z o.o. (Numer KRS: 0000154278, REGON: 932887349, NIP: 8982014159) – podmiot z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krasińskiego nr 29, 50-450 Wrocław, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie udzielania i realizacji świadczeń zdrowotnych.

2. Dane kontaktowe do Administratora: Numer telefonu: 71 788 96 31, Adres e-mail: [email protected] , Adres do korespondencji: ul. Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław Dane kontaktowe do naszego Inspektora Ochrony Danych: Numer telefonu: 71 788 96 31, Adres e-mail: [email protected] , Adres do korespondencji: ul. Krasińskiego 29, 50- 450 Wrocław

3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO w szczególności:

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się co do zasady na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz w związku z art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w oparciu o Twoją zgodę [w zakresie danych zwykłych art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub w zakresie danych wrażliwych art. 9 ust. 2 lit a) RODO], może to dotyczyć m.in. badań klinicznych. Dane Twoje mogą być również przetwarzane – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również w celach archiwalnych, bezpieczeństwa, w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO – co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO. Dane będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

5. Podanie przez Ciebie danych osobowych co do zasady jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych, zapewnienia opieki zdrowotnej, wykonania badań medycznych, realizacji umowy na świadczenie usług medycznych, zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych – natomiast odmowa podania danych w tym przypadku uniemożliwi podjęcie/dokonanie opisanych tutaj czynności; Tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne to niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

6. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom:

7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (nie będą przekazywane do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein); W wyjątkowych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami na dane podane w pkt 2 powyżej.

8. ADO przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim przez okres: przechowywania dokumentacji medycznej określony przez prawo medyczne, przez okres określony przepisami podatkowymi dla prowadzenia dokumentacji księgowej/podatkowej, przepisami cywilnymi, do czasu wycofania zgody (o ile prawo to przysługuje), do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu (o ile prawo to przysługuje); Najczęściej znajdą zastosowanie okresy przechowywania danych osobowych takie jak:

Po upływie wymienionych okresów ADO niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Po upływie okresów, o których mowa, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym stosuje się przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i akty wykonawcze.

9. Przysługują Ci następujące uprawnienia:

10. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych). Wobec Twojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.

****
Polityka plików cookie:

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej https://skanmex.pl/ dochodzi do automatycznego zbierania przez nas niektórych Twoich danych takich jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

Google Analytics, o którym mowa powyżej, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch strony internetowej, stosowany w celu prowadzenia działań statystycznych czy też marketingowych.

Pliki cookies, o których mowa powyżej, to pliki wysyłane do Twojego komputera lub innego urządzenia (telefon, tablet), z którego korzystasz podczas przeglądania naszej strony Internetowej. Pliki cookie zapamiętują Twoje preferencje co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji. Pliki cookies pozwalają przechowywać informacje o sesji użytkownika. Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji Twojego urządzenia.

Nasz serwis umieszczony pod adresem https://skanmex.pl/ korzysta z plików cookies w celu świadczenia lepszych usług. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników odwiedzających naszą stronę www. Użytkownik serwisu pozostaje anonimowy, do momentu, w którym nie zdecyduje się ujawnić. Korzystamy z następujących plików cookies i w poniższych celach:

Gdy klikasz na naszej stronie www na przycisk np. Facebooka i przekierowuje Cię na nasz Fanpage i tam korzystasz z przycisków „Dodaj” lub „Lubię to” to wówczas media społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje na Twój temat. Nie kontrolujemy stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych możesz znaleźć na ich stronach. Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania oraz oddzielną naszą klauzulą informacyjną poniżej (klauzula informacyjna FACEBOOK).

Więcej o plikach cookies przeczytasz w sieci Internet. W razie wątpliwości pytania można kierować również na nasz adres e-mail.

Zawsze możesz zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. Jeżeli chcesz kontrolować ciasteczka to weryfikuj i czytaj instrukcje dostarczone przez Twoją przeglądarkę lub urządzenie aby zmodyfikować ustawienie ciasteczek. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, możesz zrobić to korzystając z opcji Twojej przeglądarki. Jeśli chcesz usunąć poszczególne pliki cookies, możesz wyszukać ich poprzez opcje swojej przeglądarki. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień plików cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: 1. zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; 2. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn; 3. określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; 4. blokowania lub usuwania cookies;

KLAUZULA INFORMACYJNA

FACEBOOK

W myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) – Informujemy, że:

1. Administratorem (dalej: ADO) Twoich danych osobowych jest: spółka Unimex Sp. z o.o. (Numer KRS: 0000154278, REGON: 932887349, NIP: 8982014159) – podmiot z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krasińskiego nr 29, 50-450 Wrocław, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie udzielania i realizacji świadczeń zdrowotnych.

2. Dane kontaktowe do Administratora: Numer telefonu: 71 788 96 31, Adres e-mail: [email protected], Adres do korespondencji: ul. Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław.
Dane kontaktowe do naszego Inspektora Ochrony Danych: Numer telefonu: 71 788 96 31, Adres e-mail: [email protected], Adres do korespondencji: ul. Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław

3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas:

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się co do zasady na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane Twoje mogą być również przetwarzane – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również w celach archiwalnych, bezpieczeństwa, w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO – co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO. Dane będą również przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy przetwarzanie związane będzie z podjęciem działań na Twoje żądanie.

Ponadto, pamiętaj – Twoje dane są przetwarzane (niezależnie od nas) przez Społeczność, Użytkowników i Partnerów Facebook’a w związku z korzystaniem przez Ciebie z Facebook’a i w oparciu o zasady obowiązujące użytkowników Facebook’a (regulaminy, zasady, polityki, które ustanawia Facebook Ireland Ltd. i które obowiązują w związku z korzystaniem z tego portalu społecznościowego).

5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Jakie dane przetwarzamy: przetwarzamy podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez użytkowników na ich własnych profilach w portalu społecznościowym Facebook; dane opublikowane przez użytkowników na naszym fanpage’u; anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających naszego fanpage’a, dane udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies”;

7. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas następującym odbiorcom:

8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez nas do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (nie będą przekazywane do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein); W wyjątkowych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami na dane podane w pkt 2 powyżej.

Ponadto, pamiętaj – Twoje dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na zasadach regulowanych przez Facebook, jako że zarówno Ty jak i my korzystamy z tego portalu społecznościowego. W tym zakresie należy zawsze weryfikować zasady korzystania z Facebook’a.

9. Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim przez okres:

10. Przysługują Ci następujące uprawnienia:

11. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych). Wobec Twojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Chciałbyś umówić wizytę? Skontaktuj się z nami już dzisiaj:

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies: link

Zadzwoń